Informatie van de mantelzorger

  ManVrouw

  informatie over de zorgvrager

  toestemmingsverklaring
  Verleent aan bovengenoemde persoon toestemming om in belang van de hulpverlening informatie op te vragen bij / te delen met:
  Huisarts / behandelaarZorgkantoorZorgaanbiederSchoolSVB / CAKZorgverzekeraarWerkgever

  Toestemming
  De toestemming wordt gegeven onder de navolgende voorwaarden:
  - Mijn toestemming geldt alleen voor de hierin beschreven redenen, gegevens en instellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de Mantelzorgmakelaar mij opnieuw toestemming.
  - De Mantelzorgmakelaar informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat de mantelzorgmakelaar uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen.
  - Als de gegevens niet ( meer ) noodzakelijk zijn, dan zal de Mantelzorgmakelaar deze niet registreren dan wel verwijderen, tenzij het bewaren ervan wordt gevergd door enige wettelijke bepaling of voorschrift.
  - Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. De Mantelzorgmakelaar legt uit wat de gevolgen voor de dienstverlening zijn als ik (voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geef.
  - Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken gevolgen hebben voor de dienstverlening. De Mantelzorgmakelaar zal mij hierover informeren.
  - Bij het verwerken van mijn persoonsgegevens neemt de Mantelzorgmakelaar de geldende privacywet – en regelgeving in acht, als ook haar eigen beleid hieromtrent en zorgt onder meer voor een naar de stand van de techniek passend beveiligingsniveau.
  - Deze toestemming is één jaar geldig.